Tuntematon sotelas – sairaan hyvä sairas kertomus

Käsiini sattui kanneltaan tutun oloinen kirja Tuntematon sotelas. Soteromaani eli sairas kertomus. Kirjan sisältö oli kuitenkin aivan uutta. Kirja on tuore (2018) Tuntemattoman sotilaan juonta terveydenhuollon kontekstiin sovitetteleva parodia yksityistetyn soten kurjistaman perusterveydenhuollon toiminnasta. Tai siis toimimattomuudesta.

Anonyymiksi jäävän kirjoittajaryhmän – nimimerkki Vieno Linna – uhkakuvanäkemys on kirjoitettu sotaretken hengessä kieli poskella, mutta vakavissaan. Teos tarjoaa kylmäävää kyytiä ja räävitöntä menoa eurojen matkasta veroparatiiseihin! Ja samaan aikaan matkaavat epäkurantit hoidokit manalaan ja terveyden hoitajat epätoivon alhoon.

Vaikka uuden soten työntenkijät, sotelaat, toimivat Antti Rokan hengessä – ”kuule pomo, missä sie tarviit oikein hyvvää naista… ” – ja parhaansa yrittäen, mikään ei lopulta riitä eikä juuri mikään toimi – paitsi kirjoittajien dystopia.

Kirjan viimeisen sivun jälkeen jäin pohtimaan, millainen olisi samassa hengessä kirjoitettu parodia työterveyshuollon nykyisyydestä tai tulevaisuudesta. Työterveyshuolto toki jätettiin sote-uudistuksen ulkopuolelle – mutta jäikö se sen ulkopuolelle siksi, että sama uudistus on työterveyshuollossa jo tehty?

Kohteliaan poliittisen ja talousjargonin vastapainoksi totisesti toisenlainen näkemys!

Toinen hyvä syy juhlia – ensimmäisten erikoislääkäreiden valmistumisesta 30 vuotta

Kuluva vuosi on työterveyshuollon juhlavuosi siksikin, että ensimmäiset yliopistollisen koulutuksen läpikäyneet työterveyshuollon erikoislääkärit valmistuivat 30 vuotta sitten. Olemme vielä nuori erikoisala!

Ennen vuotta 1919 ei ollut erikoislääkärille mitään vaatimuksia. Jokainen lääkäri ilmoitti oman erikoisalansa harrastuneisuutensa mukaan – nykysilmin katsoen vastaanottojen lehti-ilmoittelu oli varsin villiä. Ensi kerran vasta siis vuonna 1919 Helsingin seudun lääkäriyhdistyksen kalenterissa ilmoittavilta lääkäreiltä alettiin vaatia määrämuotoista erikoistumispätevyyttä – käytännössä kahden vuoden palvelua ko. erikoisalan tehtävissä. Erikoistumisten valvonta ja säätely siirtyivät Suomen Lääkäriliitolle vuonna 1932 ja säilyi siellä aina vuoteen 1961 saakka. Tuolloin vastuu siirtyi Lääkintöhallitukselle, josta se edelleen siirtyi yliopistoille vuonna 1982. Tuona vuonna parisataa työterveyshuollossa pätevöitynyttä sai siirtymäajan säännöksillä (esim. 15 vuoden tth-työkokemus) anomuksesta työterveyshuollon erikoislääkärioikeudet. Siirtymäkausi kesti yhteensä kolme vuotta.

Mainittakoon, että työlääketieteen erikoispätevyyden saavuttaminen oli ollut mahdollista vuodesta 1954 lähtien – Leo Noro ja Pertti Sumari olivat ensimmäiset pätevyyden saaneet. Työlääketieteen erikoislääkäreitä puolestaan  valmistui 10 vuosina 1963-1971. Vuoden 1982 uudistuksessa työlääketieteestä tuli työterveyshuollon suppea ala, ja edelleen 1996 erityiskoulutusohjelma.

Yliopistollista erikoislääkärikoulutusohjelmaa rakennettiin aluksi Kuopion korkeakoulussa Kaj Husmanin johdolla. Ensimmäiset koulutusohjelman läpikäyneet erikoislääkärit valmistuivat 1.8.1988: Antti Jahkola, Juha Myllykangas, Jari Rechardt, Mauri Rinne, Jarmo Tuominen.

Kaikkiin yliopistoihin saatiin työterveyshuollon osa-aikaiset professuurit 1990-luvulla. Tänään täysaikaiset professuurit on saatu jo neljään yliopistoon viidestä, mutta käytännössä erityisjärjestelyin, monenlaisten mutkien kautta. Vuonna 2005 erillisrahoituslain avulla saatiin vuosia pullonkaulaksi muodostuneeseen Työterveyslaitokseen koulutusvirkoja ja kouluttajia, samoin kliiniset opettajat yliopistoihin, ja käynnistettyä Virtuaaliyliopistotoiminta.

Koulutus on kehittynyt voimakkaasti 1980-luvulta. Työterveyshuollossa on jo yli 10 vuotta ollut valtakunnalliset erikoistumisvaatimukset, mm. yhteiset OPS, lokikirja ja palvelut sekä koulutusta verkossa. Työterveyshuoltojaksokin tapahtuu useimmiten sopimuspohjaisesti yksityisen sektorin yksiköissä – muut eivät yksityisellä sektorilla ole palvelujaan tehneet.

Vuonna 2015 tapahtui merkittävä uudistus, kun erikoislääkäritutkinto muuttui ammatilliseksi jatkokoulutukseksi. Kyseessä ei siis enää ole tutkinto vaan koulutus, jonka järjestäminen jäi edelleen yliopistojen vastuulle, jonka läpikäymisestä saa todistuksen ja Valvira myöntää pätevyyden. Koko erikoislääkärikoulutusta uudistetaan pian – prosessi on vielä kesken.

Nämä kaikki edellä mainitut varmasti hämmästyttäisivät 1980-luvun erikoistujia. Ja uutta tällainen on useimmille erikoisaloille nykyäänkin – monin osin nyt uudistuva erikoislääkärikoulutus pyrkii tämän suuntaisiin ratkaisuihin.  Tämä kuvastanee sitä, että ainakin työterveyshuollossa on tehty paljon hyviä ratkaisuja jo pitkään.

Malja työterveyshuollon erikoislääkäreille – malja alan erikoislääkärikoulutukselle!

Hyvä syy juhlia – Työterveyshuoltolaki 40 vuotta

Työterveyshuoltolaki säädettiin syyskuussa 1978 ja se astui voimaan vuoden 1979 alusta – olisiko keski-ikäistä neitoa  syytä juhlia?

Terveydenhuollon erikoisalakohtaiset lait ovat varsin harvinaisia; mieleen tulee vain kansanterveyslaki toisena erillislakina, erikoissairaanhoidosta säädetään kokonaisuutena. Työterveyshuoltoa koskeva laki oli syntyessään ilmeinen rariteetti myös kansainvälisesti, vaikka suosituksia – esim. ILOlta – oli toki olemassa. Laki syntyi melkoisen väännön jälkeen ja erilaiset skenaariot olivat loppumetreille asti mahdollisia. Ehkä tämän väännön takia lain keskeinen sisältö ja perusta ovat kestäneet aikaa hyvin, ja lisääkin tehtäviä on päivitysten muodossa tullut. Työterveyden merkitystä korostaa myös perustuslaki – jo ensimmäisessä perustuslaissamme todettiin työvoiman olevan hallitusvallan erikoisessa suojeluksessa.

Ennen työterveyshuoltolakia työterveyspalvelujen järjestäminen oli siis täysin työnantajan halusta riippuvaista ja säätelemätöntä. Toki sairaanhoidon järjestämisellä työntekijöille on jo vuosisataistakin historiaa välskäreiden käytöstä sotilaiden hoidossa, ammattikunta- ja palkollissäädöksistä ym. lähtien. 1960-luvulla edistyksellisiä työnantajia edusti esimerkiksi Kymi-yhtiöt. Kela oli korvannut työnantajille työterveyshuollon sairaanhoitoa vuodesta 1964 SV-lain perusteella 20 %:n korvaustasolla, ehkäisevää työtä alettiin korvata viisi vuotta myöhemmin. Kansanterveyslain (1972) ainut maininta työterveyshuollosta oli sen 15 §:ssä, jossa todettiin, että ”Kunta voi myös tehdä lääkintöhallituksen suostumuksella työnantajien ja muiden kuin 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen oppilaitosten kanssa sopimuksen työnantajalle tai oppilaitokselle kuuluvan terveydenhuollon suorittamisesta kunnan terveyskeskuksen toimesta.”

Lainsäädännön pohjaa kehittivät osaltaan myös Työterveyslaitos (1945) ja STLY (1946) mm. ohjaamalla ja rakentamalla työterveystyölle hyviä käytäntöjä ja alan koulutusta. Työmarkkinajärjestöt ottivat asian edistämisen ajaakseen 70-luvun taitteessa ja siitä lähtien työterveystyöllä on ollut järjestöjen vankkumaton tuki takanaan. Työterveyttä koskevat asiat onkin sovittu ja sovitaan kolmikantaisesti ja ovat nykyään paitsi terveydenhoitoa, myös osa työehtosopimuksia ja Suomen ratifioimien ILO:n suositusten sisältöjä.

Lain pohjalta on säädetty myös Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -asetus, joka on toinen keskeinen työterveyshuoltojen toimintaa ohjaava säädös. Harvinaisuus sekin – vai tunnetko asetuksen hyvästä kirurgian/sisätautien/fysiatrian tms. käytännöistä?

Työ vaikuttaa terveyteen ja terveys vaikuttaa työkykyyn ja työssä toimimiseen. Vajaa puolet noin kahdesta miljoonasta työntekijästä ilmoittaa kyselytutkimuksissa omakohtaisia työn ja terveyden välisiä yhteyksiä ja noin 15 %:lla (noin 300 000:lla) työntekijällä sairaus selvästi haittaa työntekoa – työterveyden ja työkyvyn tuen erityisosaamiselle on selvä tarvekin olemassa.

Julkisuudessa työterveyshuoltoa on arvosteltu liian sairaanhoitopainotteiseksi, eriarvoistavaksi ja epäreiluksikin. Osin totta, toisaalta sama arvio voidaan esittää lähes kaikkeen terveydenhuoltoon. Lähtökohtaisesti työterveyshuolto on työnantajien maksamaa ja työntekijöilleen järjestämää palvelua, joka ei ole suunnattukaan kaikille kansalaisille, ja verorahoja siihen ei käytetä. Ilahduttavasti myös ehkäisevän työn painoarvo on toiminnassa kasvanut.

Työterveyshuoltolakiin pohjautuva työterveyshuoltojen toiminta on järjestäjien ja käyttäjien arvostamaa palvelua, joka osaltaan ollut vaikuttamassa työtapaturmien, ammattitautien, työikäisen miesväestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairaspoissaolojenkin vähenemiseen sekä työurien pitenemiseen. Näitä saavutuksia, ja lakia itsessään, olisi ilo juhlistaa – kuka järjestäisi juhlat?

 

ICOH 2018 – Suuri Sosiaalinen Tapahtuma!

ICOH 2018 -kongressi oli Suuri Sosiaalinen Tapahtuma. Yhteensä 112:sta eri maasta tulleet yli 2100 osallistujaa olivat kaikki yhteisen asian äärellä, innokkaina kuulemaan ja vaihtamaan mielipiteitä eri maiden työterveystyöstä, ominaispiirteistä, ongelmista, ratkaisuista ja hyvistä käytännöistä. Eikä vain luennoilla vaan myös näyttelyalueella, tauoilla, kahvilla ja ruoalla, iltaisinkin. Jos asetuit syömään lounasta yksin, kohta huomasit keskustelevasi uusi-seelantilaisen, irlantilaisen ja portugalilaisen kollegan kanssa. Tai tapasit kahvikupin kanssa saksalaisen työhygieenikon, jenkkiprofessorin tai korealaisen kollegan – ja työterveysasioista riitti puhetta!

Tapasimme paljon myös suomalaisten kesken, totta kai, työterveys- ja turvallisuusalan ammattilaisten koko kirjon muodossa. Ja kerrankin kiirettömästi, yhteisesti irti arjesta ollen, ilman hoppua kauppaan, huolehtimaan lapsista tai menoa harrastuksiin. Osa oli kokeneita kongressinomadeja, osa ensikertalaisia, mutta, kuten sanottua, positiivisella yhteisellä asialla, ilman tärkeilyä.

Dublinissa järjestimme suomalaisen illan entiseen kirkkoon rakennetussa viihdekeskuksessa – syömistä, musiikin kuuntelua, jutusteluja. Mukana oli peräti yli 30 osallistujaa, kaikki hyvällä tuulella – ja tämä muutamalla sähköpostilla ja suusta suuhun markkinoiden! Luku on suurempi kuin useimpien maiden koko jäsenmäärä. Toki meilläkin mukana oli niin jäseniä kuin ilman jäsenyyttä kongressiin osallistuvia ICOH-ystäviä, ja hyvä niin.

Kongressipaikka oli moderni ja kompakti, järjestelyt olivat huomattavan sujuvat. Kaikkinensa kongressin positiivinen henki stimuloi ja ruokki omaakin innostusta. Oli taas mukava palata töihin keräämään yhteen kokemuksia ja mukaani saamia oivalluksia ja ideoita. Millaisia kokemuksia, ideoita Sinä sait? Tai lähdetkö mukaan 2021 – tuolloin kohtauspaikkana on Marokko?

Kansainvälisen työterveyden komission ja samalla maailman vanhimman työlääketieteen moniammatillisen järjestön maailmankokous ICOH 2018 päättyi perjantaina 4.5. Dublinissa. Kongressi oli positiivishenkinen, ammatillisesti kehittävä, tieteellinen sekä tietoa, taitoja ja asenteita ammentava, ja suomalaiset olivat monessa asiassa hyvin esillä, kuten aina – tästä lisää myöhemmin.

Kongressin sivut http://icoh2018.org/2018/.
Emojärjestö ICOH:n sivut http://www.icohweb.org/site/homepage.asp.

Mitä elämä on – henkäyksiä ja ilmaako vain?

Kollega suositteli minulle luettavaksi Paul Kalanithin kirjaa Henkäys on ilmaa vain (Bazaar 2017). Kirja kertoo nuoren, erityisen lahjakkaan lääkärin sairastumisesta aggressiiviseen keuhkosyöpään erikoistumisensa loppuvaiheissa. Kirja kuvaa muun muassa sitä äärimmäisen kovaa työtä, jolla hän tavoitteli ja rakensi neurokirurgin tulevaa uraa itselleen, ajatellen, että hän panostaa muuhun elämään ”sitten, kun…”  Kalanithi kuolee täyttäessään 40 vuotta; elämä osoittautui olevan ilmaa vain –  unhappy end?

Ei suinkaan – kirjalla on yllättäen suorastaan happy end! Kirja kuvaa paitsi kunnianhimoisen lääkärin suorittamista ja työelämäosallisuutta myös sitä henkistä ja arvojen muutosta, joka tapahtuu oman sairastumisen, potilaaksi joutumisen ja erityisesti läheisten absoluuttisen rakkauden myötä.

Paul Kalanithi kirjoitti kirjansa elämänsä viimeisinä kuukausina, ja teksti on sujuvaa, jopa koukuttavaa. Lukijana kuitenkin koin, että kirjoittajalla on ollut ikään kuin käsijarru vähän päällä – Kalanithi osoitti kirjoittaessaankin halua suunnitelmallisuuteen ja jonkinlaiseen kontrollin pitoon.

Kun vaimo Lucy kirjoittaa epilogin, kirja nousee lopullisesti siivilleen! Rakkaus ja tuki puolisoa kohtaan, puolisoiden merkityksellisyys toisilleen, perheyhteyden kuvaaminen, yhteisen ja todella kaivatun lapsen saanti vain vajaa vuosi ennen Paulin kuolemaa, kuoleman hyväksyminen ja silti yhteiseen tulevaisuuteen katsominen koskettavat.

Sivujuonteena kirja kuvaa myös Kalanithin kasvamista lääkäriytyeen, pyrkimystä parhaimpaansa, potilas-lääkärisuhteen muodostamista työuran eri vaiheissa, ja ammatillisen vuorovaikutuksen ja ammatin merkitystä. Tekstistä itse kukin meistä voi poimia rakennuspalikoita ammatilliseen identiteettiinsä! Elämän tarkoituksesta jo nuorena kiinnostunut, kirjallisuutta ja filosofiaa paljon lukenut Kalanithi kirjoittaa myös uskon asioista, osin ainakin minulle uusien näkökulmien kautta.

Harvakseltaan on tullut vastaan kirjoja, jotka kertovat potilaan sairastamis-kokemuksista, ja tuskin toista sellaista, jossa kirjoittajana ja kokijana on lääkäri, vieläpä nuori lääkäri. Kalanithille kuoleman hyväksyminen on osin yllättävänkin helppoa. Kirjassa hän etsii vastausta kysymykseen, ”mikä sinulle on oikeasti tärkeää”, ja osaltaan löytää sen. Kuolema ei hävitä koettua ja tehtyä, ei mitätöi työuraa, eikä se ole loppu, vaan muutos ja alku uuteen. Paul löytää merkityksellisyytensä toisista ja toisten kautta; merkityksellistä on se, mitä jätämme toisiin ihmisiin.

Ideaalina tämä merkityksellisyyden määritelmä sopii myös inhimillisen lääkärin työhön.